Liewenspalett

 

D’Liewen an all senge Faarwen :

Wéi faarweg ass mäin Liewen ?

Watfireng Faarwe stiechen am mengem Liewen ervir, watfireng sinn am Hannergrond ?

Huel eng Farwenpalett oder  en DINA3-Blat a looss deng Faarwe spillen.

 

Dësen Text kann dir hëllefen iwwert däi Bild nozedenken a villäicht matt engem doriwwer auszetauschen.

 

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit :

Eine Zeit zum Gebären / und eine Zeit zum Sterben

Eine Zeit zum Pflanzen / und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen

Eine Zeit zum Töten / und eine Zeit zum Heilen

Eine Zeit zum Niederreißen / und eine Zeit zum Bauen

Eine Zeit zum Weinen / und eine Zeit zum Lachen

Eine Zeit für die Klage / und eine Zeit für den Tanz

Eine Zeit zum Steinewerfen / und eine Zeit zum Steinesammeln

Eine Zeit zum Umarmen / und eine Zeit, die Umarmung zu lösen

Eine Zeit zum Suchen / und eine Zeit zum Verlieren

Eine Zeit zum Behalten / und eine Zeit zum Wegwerfen

Eine Zeit zum Zerreißen / und eine Zeit zum Zusammennähen

Eine Zeit zum Schweigen / und eine Zeit zum Reden

Eine Zeit zum Lieben / und eine Zeit zum Hassen

Eine Zeit für den Krieg / und eine Zeit für den Frieden

(Kohelet 3,1-8)