Agenda

25
2021
May
Sprangprëssessioun

Wéi all Joer huelen mir och dëst Joer erëm als Lëtzebuerger Guiden a Scouten un der Sprangprëssessioun deel, a si ...

10
2021
Jun
E Patt beim Pit

Bei engem gemittleche Patt wëlle mir mat iech an d’Gespréich kommen an hunn d’Organisatioun respect.lu ...

25
2021
Jun
Formatioun fir Animateur spirituel

Och dëst Joer besteet erëm d’Méiglechkeet eng Formatioun fir Animateur spirituel ze maachen Konditioun ...