Holzwuerm

 

Joeresreng beim Bam 

 

Un de Reng erkennt ee wéi al en Bam ass a wat hien alles duerchlieft huet.

Am Bam kann och emol den Holzwuerm dra sinn.

 

Och ons d’Liewen ass ze vergläiche matt de Reng vun engem Bam. Och mir hunn scho villes erlieft, och bäi ons ass heiansdo de Wuerm dran.

 

Bastelaarbecht :

 

Du brauchs : eng Schéier, Faarwen, Pech an en Kartong.

 

Pech d’Schabloun an de Wuerm op en feste Kartong.

 

Schneid se eraus,

 

Pick en Lach an d’Schabloun vum Holz, a stiech de Wuerm derduerch.

 

 

Mol d’Reng faarweg, a schreif dra wat fir dech an dengem Liewe wichteg ass.

 

Freed – Spaass – Frëndschaft – Léift – Famill – Schoul – Sport – Scouten – Musek – Spill – ……….