Réckbléck

Bäi de Guide/Scouten erliewe mir vill flott Aktivitéiten zesummen, Frëndschafte gi geschloss, an Erausfuerderunge ginn zesumme gemeeschtert. Bei all deem däerfe mir awer net vergiessen heiansdo e Réckbléck ze maachen, ons Gefiller wouer ze huelen an auszetauschen.

Mat Hëllef vun dësem Wierfel kann ee spilleresch iwwer Erlieftes austauschen

Du brauchs dofir:

d’Virlag (am Anhang)

Faarwe Päsch a Schéier

Schneid d’Virlag aus, a schreif op déi 6 Säite folgend Sätz:

(du kanns awer och aner Sätz wielen …)

Dat huet mir Freed gemaach

Dat huet Spaass gemaach

Doriwwer war ech enttäuscht

Dat huet mech genervt

Dat hat ech mir erwaart

Dat wënschen ech mir

Spill:

Wann jiddereen säi Wierfel gebastelt huet, da kennt dir wierfelen an iech austauschen. Wierfels du eng Säit déi fir dech net stëmmt, da wierfel nach emol.